search
slogan

Z mąk Dolnośląskich wielu polskich piekarzy wypieka aromatyczne pieczywo. Z Mąk Dolnośląskich wiele osób wyczarowuje również znakomite wypieki, tworzące niepowtarzalną, rodzinną atmosferę w domu...

Spółka powstała 10 stycznia 1994 r. z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pn. Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Bolesławcu. Spółka w momencie powstania została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze  Wydział V Gospodarczy pod numerem RHB 1232 pod nazwą Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Bolesławcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu Aleja 1000-lecia 48. 
Od dnia 8 marca 2002 r. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS : 0000093986 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego . W dniu 1 sierpnia 2006 r. w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006 r. zmienione zostały ; nazwa spółki oraz jej siedziba. Aktualna nazwa spółki brzmi :  Dolnośląskie Młyny S.A. , siedzibą spółki znajduje się w miejscowości Ujazd Górny 22 A,  ( 55-340 Udanin ). 
W dniu 12 września 1995 r. nastąpiło wniesienie akcji Spółki do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych . Z dniem tym nastąpiło zmniejszenie kapitału akcyjnego Spółki zgodnie z art. 12 ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji .Aktualnie kapitał akcyjny wynosi 2.546.938,80  zł i dzieli się na 1.207.080 akcji. Każda akcja ma wartość nominalną 2,11 zł  . 60 % akcji zostało wniesione do 15 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych , natomiast Skarb Państwa zachował 40 % akcji w tym pulę 15 %  z przeznaczeniem dla uprawnionych pracowników.
W dniu 13 marca 1996 r. zakończono proces udostępniania akcji uprawnionym do ich bezpłatnego nabycia ( osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie państwowym w dniu jego wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw państwowych ).  W miesiącu październiku 1996 r. sześć Narodowych Funduszy Inwestycyjnych dokonało konsolidacji pakietów mniejszościowych .  
W dniu 20 maja 1997 r. rozpoczęły się notowania akcji spółki na rynku CTO. 
Po kolejnych zmianach własnościowych w latach 2005 – 2006 i pełnej prywatyzacji spółki, w dniu 18 sierpnia 2006 r. decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy wydaną na wniosek naszej Spółki, została zniesiona dematerializacja akcji spółki i tym samym wycofano akcje z obrotu na rynku publicznym MTS-CeTO S.A.